Zeneiskolánkról:

Az Ádám Jenő Zeneiskola az 1991/92-es tanévben kezdte meg a zenei nevelés-oktatást, a kezdetektől fogva csak a zeneművészeti ágban. A zeneiskola alapítója: Vajna Katalin, Csokonai Alkotói-díjas zenepedagógus, kóruskarnagy, címzetes megyei vezető főtanácsos, köznevelési szakértő. A zeneiskola fenntartója 2006. szeptember elsejétől az „Összhang” Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány, melynek számlaszáma: 10300002-45412895-70073285, melyre továbbra is várjuk az adakozók adójának 1%-át.

Összhang honlap

Az Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 2016-ban ünnepelte alapításának 25. évfordulóját az „Ádám Jenő Jubileumi Zenei Napok” (2016. május 6.-8.) keretében ünnepi Tanári koncerttel, az „Ádám Jenő nyomában” elnevezésű szigetszentmiklósi tanulmányi kirándulással, illetve ünnepi Növendék hangversennyel.

 

Zeneiskolánk 2004 júniusában megkapta a "Minősített Iskola", 2010-ben a "Minősített intézmény" címet az AME-től. 2007-ben az Országos Minősítő Testület "Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény" minősítéssel értékelte tevékenységünket.

 

Több olyan kisközségben szolgáljuk a zenei nevelést-oktatást, mely hátrányos helyzetű, illetve önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került település. Céljaink elérését segítik a települési önkormányzatok közoktatási megállapodásai, illetve együttműködési megállapodásai is. Tanulói létszámunk stabil, de a demográfiai csökkenés iskolánkban is évről-évre érezteti hatását.

 

A zeneiskola a Pedagógiai Program alapelvei szerint dolgozik, Pedagógiai Programunk belső szervező erő is. A Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend átdolgozására 2018 júniusában került sor, a dokumentumok 2018. szeptember elsejétől léptek életbe.


A Zeneiskola Helyi Tantervének kidolgozására 2007-ben, illetve a jogszabályoknak megfelelően 2011-ben került sor, jelenleg mindkét helyi tantervet használjuk.


Az iskolavezetés és a nevelőtestület minden tagja részt vesz a rendszerszerű gondolkodásban, a kompetencia alapú tanulásfejlesztésben, a partnerközpontú intézményi kultúrát támogató alapoknak és értékrendek kialakításában, illetve példát mutat azok megvalósításában. Az intézmény teljesítmény-menedzsmentjének célja a tevékenység folyamatos fejlesztésére, eredményességére irányuló reflexió, a „tanulásfejlesztő” iskolaépítés.
Ádám Jenő vallja:

"A zeneművészetben különleges nevelő erő rejlik. Élni kell vele és tudni: hogyan! - Hogy mit ér e munka? Aranylón fénylik róla Kodály minden szava. Meghagyta, mi a teendő; Követni kell! - A zenére hangolt tanító legtöbbje kitűnő nevelő. A zenetanítás elemi szintről a legmagasabb fokig: nevelés! Ez a szellem sohasem húzódhat a módszeres simli merev rácsai mögé. Mert bár lapról olvasni hasznos dolog, ám a hangok között lélekre lelni az, ami érdemes. A módszer merev öncélúságának elrettentő példáit láttam nálunk is, másutt is. A lelkes iskolai munka, a hangszeres képzés nemcsak élményben, még technikájában is nevel. A billentés százféle színe, a vonókezelés finomsága, a fúvás módolgatása, az énekszó költői árnyalása nemcsak kifelé virtuozitás, hanem befelé munkáló virtuális formáló erő is. E munkában minél szélesebb kört magunkhoz ölelni, ez az elsődleges feladatunk. Ehhez tanító kell. – Hát még olyan, aki tanítót nevel! – Elméletieskedő filozofálásban manapság igencsak bővelkedünk. Többet ér az egészséges, céltudatos gyakorlati szellem. A sugárzó szeretet. A szakmában az első szó azé, aki hivatásának tudatában következetes, őrzi függetlenségét, személyében példamutató. Olyan nevelőé, akinek nemcsak több megbecsülésre van jussa, aki joggal vár bizalmat, hogy munkájában saját hite erősödjék. – Pedagógiai optimizmus? Az! Kell, hogy az legyen. A legnagyobb munkáról van szó, melynek tartalma és célja: az emberebb ember."

Az iskolavezetés elkötelezett a művészetekkel való nevelés- oktatás területén. Jövőképében, szolgálatnak, missziónak tekinti feladatát, minőségpolitikája irányt adó. Szívén viseli a gyermekek, az iskola sorsát, jövőjét, küzd a mindennapok problémáinak megoldásáért, a növendékek zenei oktatásának, nevelésének szakszerűségéért, törekszik arra, hogy a gyermekek minél jobban érezzék magukat az intézményben. Felelősséget érez a tanárok munkalehetőségének megőrzéséért. A vezetés a tantestülettel együtt úgy nevel a zenével, hogy a növendék meggyőződjön a zene esztétikai komplex hatásáról, hogy megérezze a zene – a világ egyik legnagyszerűbb művészeti ága – erejét, szépségét, játékosságát, értelmi-érzelmi, erkölcsi nevelő hatását. A zenét, a társadalmat jobbító lehetőségként kezeli. Vallja, hogy a zene a társadalom egyik fontos javító eszköze. Az a gyermek, aki értékes zenével nő fel, észreveszi szépséget, a problémát a körülötte lévő világban és pozitívan viszonyul társaihoz. „Értékkel értéket közvetíteni a gyermeknek”, ez az egyik alapelve a vezetésnek. A zeneiskola pedagógusai fontosnak tartják egymás (tanár-növendék) tiszteletben tartását. A szeretet kettős erejével: eréllyel (nem követelve, hanem meggyőzve) és figyelemmel közelednek a tanítványhoz, harmonikus emberi kapcsolatra törekedve: „A virágot a napfény bontja ki, az emberi lelket a szeretet.”.


A nevelőtestület hisz abban, hogy a lényeglátás, a gondolkodtatás, a logika, a kreativitás, a kommunikáció, a közösségben való zenélés mind-mind a gyermek hasznára van, egyben viselkedéskultúrát, életszemléletet is közvetít.


Az iskolavezetés – a fenntartó segítségével - a feltételek állandó fejlesztésére törekszik. Az eltelt több, mint 25 év alatt új székhelyre költözött az iskola, mely esztétikus lehetőségeivel már önmagában is az ízlésre nevel, a szépre szoktat.


Az épületek – tanítási helyiségek mellett az eszköz- és felszerelésjegyzék szerint meglévő feltételekkel - új hangszerekkel - látja el az iskola a feladatát.

 

 Az intézményi stratégia a jövőalkotás eszköze. Iskolánk céljai a nemzeti köznevelési törvényben rögzített és elvárásokból kialakított intézményi fejlesztési célok megvalósítása, melyek összhangban vannak a területi, helyi aktuális fejlesztési célokkal is. Alapfokú művészeti iskolánk feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket és igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.


Partnerkapcsolataink mind a hozzánk érkező gyermekek iskolai, óvodai tekintetében, mind a város, a kistérségi települések kulturális élete szempontjából jók. A minőségértékelés, a minőségfejlesztés során kapcsolatot kerestünk a zeneiskolánkból zenei szakgimnáziumba, szakközépiskolába került tanulók tanáraival. Minden területről pozitív válaszokat kaptunk, megelégedettséggel nyugtázták felkészítő szakmai munkánkat. Minderről írásos visszajelzéseink vannak. A zeneművészeti szakközépiskolák külső referenciái mellett nyomon követjük volt növendékeink útját, van olyan egykori tanulónk, akit alapítványunk még a középiskolás években is anyagilag támogatott. Mind a továbbtanuló növendékek adatait, mind a versenyeken elért eredményeket adatbankban rögzítjük.


Szolnokon és minden településen, ahol telephelyünk van, igen sokat szerepelnek gyermekeink. Alapvetőnek tartjuk ugyanis, hogy a közönség előtti zenélés, fellépés, önálló szereplés, vagy kamarazenélés formálja, fejlessze a tudását megmutatni képes növendékeket. Ez az életre nevelés, a közönség előtti megnyilatkozás egyik jó eszköze is.

Szolnokon és a telephelyeinken igény van közreműködéseinkre. Növendékeink sokszor és szívesen szerepelnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településeken, ez az eredményesség, a tehetség-felismerés, a tehetség-gondozás, tehetség-fejlesztés ezek a fellépések visszacsatolásai is. Iskolánk filozófiája tehát: gondos odafigyeléssel, szeretettel szeretnénk tanítványainkat a zene elvont nyelvéhez közelebb juttatni, hogy örömet találjanak a muzsikálásban, és ezt az élményt közvetítsék az őket hallgatóknak is. Ugyanilyen figyelemmel hátránykompenzációval dolgozunk a hátránnyal élő gyermekek segítéséért, fejlesztéséért. Iskolánk 2011-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Kistérségi hatókörű Kiváló Tehetségpontja, ezt a címet 2014-ben, illetve 2018-ban újra kiérdemeltük. A zeneiskola igazgatója: Szabó Katalin, "Bonis Bona" díjat kapott a tehetségfejlesztést támogató tevékenységéért. Vajna Katalin 2018 májusában megkapta „A Magyar Művészetoktatásért” díjat.

Társadalmi elismerésként munkánkat sok-sok meghívó és köszönőlevél minősíti, melyek megtalálhatók a minőségirányítási partnerkapcsolatok gyűjteményünkben.


Országos partnerkapcsolatnak, tehetségkutatásnak is minősíthető, hogy 1994 óta háromévenként megrendezzük az OH által kiírt és támogatott Országos Ádám Jenő Dalversenyeket, melyek a zeneiskolában magánéneket tanuló fiatalok számára nyújtanak mindenki megelégedését kiérdemlő bemutatkozási- és versenylehetőségeket. Jelentkezőket két korcsoportban várunk, a második korcsoport 21-26 éves korig várja a jelentkezőket.

A korábbi dalversenyek győztesei között üdvözölhetjük Cserna Ildikó Liszt-díjas operaénekest, Herczenik Anna, Sáfár Orsolya, Bretz Gábor, Pasztircsák Polina, Sólyom Nagy Máté, Rab Gyula, Csízmár Dávid, Göncz Renáta, Dulics Tímea Celeng Mária, stb. operaénekeseket, magánének tanárokat.   

A X. Országos Ádám Jenő Dalversenyre 2020. május 22-24 között kerül sor Szolnokon, a Megyeháza patinás dísztermében. A zsűri tagjai: Kiss-B. Atilla elnök, operaénekes, egyetemi adjunktus, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Cserna Ildikó Liszt-díjas operaénekes, művésztanár és Miskovits Ildikó, kamaraének/magánének-művésztanár.

 

Az emberi (humán erőforrások) fejlesztése folyamatos munkával történik. Az intézmény vezetője 2002-ben fejezte be a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszéke által vezetett közoktatási vezető felsőfokú képzést. Iskolánkban még hat tanár rendelkezik közoktatás vezetői végzettséggel. Szabó Katalin igazgató 2015-ben Ped. II. minősítést szerzett, 2016-ban került sor vezetői tanfelügyeletére, 2017-ben pedig az Ádám Jenő Zeneiskola intézményi tanfelügyeletére. Szabó Katalin 2015 júniusában végzett a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának zongora-előadóművész szakán, majd ugyanott Master zongoratanári diplomát szerzett a meglévő szolfézs – zeneelmélet - karvezetés szakos főiskolai végzettsége mellé.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában egy főiskolai professzor, 5 Mesterpedagógus, mesterképzésen mesterfokozatot nyert 3 kolléga, 8 Ped. II. minősítésű és 9 Ped. I. pedagógus dolgozik.

 

Iskolánk jellemzői, adatai:

A zenei nevelést-oktatást, a művészi szépség kiteljesedését, növendékeink zenei fejlődését kívánjuk szolgálni. A magyar kultúra jövőjéért felelősséget érezve a növendékek teljes személyiség-fejlesztésére törekszünk a zenei továbbtanulás lehetőségét is biztosítva.

 

Az iskola jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú alapítvány által fenntartott, állami feladattal megbízott, humán szolgáltatást ellátó zeneiskola, alapfokú művészeti iskola. Az iskola típusa, alapfeladata (minden feladat-ellátási helyen): alapfokú művészeti iskola, alapfokú művészetoktatás.

Az oktatás munkarendje: zeneiskola a nappali oktatás munkarendje szerint.

Az évfolyamok száma: Az alapfokú művészetoktatásban: 12 évfolyam (1-2. szolfézs, illetve hangszeres előképző, 1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző évfolyam) a székhelyen és valamennyi telephelyen.

Művészeti ágak, tanszakok zeneművészeti ágban (székhelyen és valamennyi telephelyen):

Klasszikus zene művészeti ág:

- Fafúvós tanszak

- Akkordikus tanszak/Pengetős tanszak/Ütős tanszak

- Billentyűs tanszak

- Vonós tanszak

- Vokális tanszak

- Zeneismeret tanszak

- Kamarazene tanszak

 Elektrokatusztikus zenei billentyűs tanszak

Népzene művészeti ág:

- Fúvós tanszak

- Pengetős tanszak

- Vonós és tekerős tanszak

- Vokális tanszak

 

Működési területünk: Szolnok, Martfű, Rákóczifalva, Újszász város mellett ellátjuk Jászladány, Kőtelek, Nagykörű, Tószeg, Szászberek, Zagyvarékas településeken is a zenei nevelést-oktatást.

A szolnoki "Ádám Jenő Zeneoktatásért" Alapítvány 1991-től segíti tevékenységünket a gyermekek zenei előrehaladásával, anyagi támogatásával, fellépési lehetőségek szélesítésével, pályázati lehetőségek megragadásával. Számlaszám: MKB 10300002-45412895-70073285

A 2019/2020-as tanévre magánének, zongora, citera, népi ének, furulya, fuvola, oboa, szaxofon, klarinét, gitár, gordonka, hegedű, mélyhegedű, szintetizátor - keyboard, ütő szakokra lehet jelentkezni 2019. május 2-június 30. között, és augusztus 23-szeptember 23-ig.

Reméljük, hogy zenei oktató-nevelő tevékenységünkkel a jövőben is segíthetjük növendékeink fejlődését!

 

Szolnok, 2019. szeptember 1.

Szabó Katalin

igazgató